Kasvatustieteen maisteri Natalia Härkin on suorittanut opintoja myös johtamisesta, yrittäjyydestä ja julkishallinnosta. Hän työskentelee työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM) neuvottelevana virkamiehenä laaja-alaisten työtehtäviensä kohdistuessa elinkeino-, yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikkaan. Ministeriössä työtehtävät ovat painottuneet eri hallitusohjelmien toimeenpanoon aloittavasta yrittäjyydestä yritysten kansainvälistymiseen ja työllisyyden edistämiseen. Yhtenä viimeisimmistä on valtioneuvoston kaupan tulevaisuusselonteon hankkeen vetovastuu, josta hallitus antoi selonteon eduskunnalle vuoden 2022 lopulla.

Blogisti Pilvi Linna haastatteli neuvottelevaa virkamiestä Natalia Härkiniä Helsingin keskustan ytimessä.

”Kaupan toimiala on Suomessa merkittävä toimija yhteiskunnassa ja elinkeinoelämän kentässä. Toimiala työllistää, luo kilpailukykyä, hyvinvointia sekä alueellista ja paikallista elinvoimaa sekä tarjoaa tuotteita ja palveluja asiakkaille. Kaupan ala muodostaa merkittävän osan Suomen yritysrakenteesta ja sillä on tärkeä vaikutus kansantalouteen muun muassa bruttokansantuotteen ja verotulojen kautta. Toimialalla on myös olennainen rooli maamme huoltovarmuuden toteutumisessa.”

Miten kuvailette toimialan murrosta?

Kaupan toimiala käy läpi rakennemuutosta Suomessa ja kansainvälisesti. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio, kuluttajakäyttäytymisen muutokset sekä kaupan globaalit markkinat ja kansainvälinen kauppa. Suomalaiset kaupan alan yritykset kuuluvat jo nyt globaaliin kaupan ekosysteemiin, jossa tapahtuu murroksia perinteisissä liiketoimintamalleissa. Kehitystrendi jatkuu – kuluttaja päättää miten, mistä, milloin ja mitä kanavaa käyttäen hän tekee hankintansa.”

Miten kauppa menestyy kansallisesti ja kansainvälisesti?

”Käynnissä olevaa ja tulevaa kehityskulkua vasten suomalaisen kaupan uudistuminen ja globaalin kilpailun tahdissa pysyminen ei ole vaihtoehto, vaan elinehto. Toimivat markkinat, avoin ja reilu kilpailu sekä kaupan toimialan tarkastelu vastuullisesti osana elinkeino-, yrittäjyys- ja kilpailupolitiikkaa ovat keskeistä suomalaisen kaupan kilpailukyvylle ja menestymiselle jatkossa, myös globaalisti.”

Categories: PilviLinna